Duo Metropolitan is finally in town!

Duo Metropolitan is finally in town!